Tổng hợp 50+ tục ngữ, thành ngữ tiếng Hàn hay dùng nhất

Tổng hợp 50+ tục ngữ, thành ngữ tiếng Hàn hay dùng nhất

Tương tự như tiếng Việt, tiếng Hàn cũng có vô số câu thành ngữ, tục ngữ. Đây chính là những câu nói được đúc kết kinh nghiệm, kiến thức của người xưa, do đó bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức về văn hóa của người Hàn. Nếu bạn áp dụng thành ngữ, tục ngữ trong giao tiếp sẽ giúp người Hàn đánh giá rất cao năng lực của bạn. Ngoài ra, còn giúp cuộc trò chuyện của bạn trở nên thú vị hơn. Không những thế, trong các kì thi về tiếng Hàn, đặc biệt là TOPIK thì giỏi thành ngữ, tục ngữ sẽ giúp bạn dễ dàng ghi điểm với giám khảo chấm bài.

Hãy cùng Zila tìm hiểu 50+ thành ngữ tiếng Hàn, tục ngữ tiếng Hàn thông dụng và phổ biến nhất nhé. Chúc các bạn học thật tốt!

>> Xem thêm: Cách đọc đơn vị tiền Hàn Quốc

Tục ngữ, thành ngữ tiếng Hàn (P1)

Thành ngữ, tục ngữGiải thíchÝ nghĩa
1계란으로 바위치기뜻을 이루기 힘든 무모한 일이나 불가능한 일Lấy trứng chọi đá
2개구리 올챙이 적 생각 못 한다성공하고 나서 옛날 어려울 때의 일을 생각 못 하고 처음부터 잘났던 것처럼 행동한다.Lúc huy hoàng vội quên thuở hàn vi
3개천에서 용이 난다형편이 어려운 집안에서 훌륭한 인물이 나온다는 의미Thời thế tạo anh hùng
4고래 싸움에 새우등 터진다강한 자들이 싸우는 중간에서 힘이 약한 자가 끼어 피해를 입게 된다Trâu bò đánh nhau ruồi mũi chết
5가랑비에 옷 젖는 줄 모른다작은 돈도 유습게 얼면 조금씩 자기도 모르게 재산이 줄거나 피해를 본다Mưa dầm thấm đất
6가는 말이 고와야 오는 말이 곱다다른 사람에게 말이나 행동을 좋게 해야 그 사람이 나에게 하는 말과 행동도 좋다Lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
7길고 짧은 것은 대봐야 안다크고 작고, 이기고 지고, 잘하고 못하는 것은 실제로 겨루어 보거나 격어 봐야 알 수 있다Lên non mới biết non cao
8공자 앞에서 문자 쓴다더 많이 알고 있는 사람도 가만히 있는데, 별로 아는 것도 없으면서 아는 척하다Múa rìu qua mắt thợ
9그림의 떡이다아무리 마음에 들어도 이용할 수 없거나 차지할 수가 없다Người đẹp trong tranh
(Mơ điều ngoài tầm tay)
10가는 날이 장날이다어떤 하려고 하는데 예상하지 못한 일이 일어나다Người tính không bằng trời tính

Tục ngữ, Thành ngữ tiếng Hàn (P2)

Thành ngữ, tục ngữGiải thíchÝ nghĩa
11금강산도 식후경이다아무리 재미있는 일이라도 배가 불러야 하지 배가 고파서는 아무 일도 할 수 없다Có thực mới vực được đạo
12꿩 먹고 알 먹기한 가지 일을 해서 두 가지 이상의 이익을 보게 됐다Một mũi tên trúng 2 con nhạn.
Nhất cử lưỡng tiện
13낫 놓고 기역자도 모르다눈 앞에 보고도 모를 정도로 아주 무식하다Dốt đặt cán mai. Một chữ bẻ đôi không biết
14낮 말은 새가 듣고 밤 말은 쥐가 듣는다아무도 안 듣는 데서라도 말조심해야 한다Tai vách mạch rừng
15누워서 떡 먹기다하기가 매우 쉽다Dễ như trở bàn tay
16누워서 침 뱉기다남을 욕한다고 한 것이 결국 자길를 욕하는 것이 되다Gậy ông đập lưng ông
17남의 떡이 더 커 보이다물건은 남의 것이 제 것보다 더 좋아 보이고 일은 남의 일이 제 일보다 더 쉬워 보이다Đứng núi này trông núi nọ
18뛰는 놈 위에 나는 놈이 있다아무리 재주가 뛰어나다 하더라도 그보다 더 뛰어난 사람이 있다Núi này cao còn có núi khác cao hơn
19떡 줄 사람은 생각지도 않는데 김치국부터 마신다어떤 일을 해 줄 사람은 생각지도 않는데 받을 사람은 미리부터 다 된 일로 알고 행동한다Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng
20타는 불에 부채 질한다화난 사람의 화를 더욱 돋운다Thêm dầu vào lửa

 

 

Tục ngữ, Thành ngữ tiếng Hàn (P3)

Thành ngữ, tục ngữGiải thíchÝ nghĩa
21티끌 모아 태산작은 것을 모으다 보면 큰 산처럼 된다는 의미로 쓴다Tích tiểu thành đại
Kiến tha lâu đầy tổ
22밑 빠진 독에 물 붓기다아무리 힘과 돈을 들여도 효과가 없음Dã tràng se cát
23방귀 뀐 놈이 성 낸다잘못을 저지른 쪽에서 오히려 남에게 성 낸다Vừa ăn cướp vừa la làng
24부부 싸움은 칼로 물 베기칼로 물을 베어도 흔적이 남지 않듯이 부부는 싸워도 곧 화해가 된다Vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường
25비 온 뒤에 땅이 굳어진다비에 젖어 질척거리던 흙도 마르면서 단단하게 굳어진다는 뜻으로, 어떤 시련을 겪은 뒤에 더 강해짐Lửa thử vàng, gian nan thử sức.
Gian nan rèn luyện
26벼는 익을수록 고개를 숙인다지식과 교양이 많은 사람일수록 더 겸손하다Một khiêm tốn bằng bốn tự cao
27병 주고 약 주다해를 입힌 뒤에 달래거나 감싸 준다Vừa đấm vừa xoa
28사공이 많으면 배가 산으로 간다참견하는 사람이 많으면 일을 이루기가 어렵다Lắm thầy nhiều ma.
Đèo cày giữa đường
29사위는 백년손님자식과 달리 사위는 시간니 오래 지나도 항상 대하기 어렵고 예의를 갖추어 대접해야 손님같이 느겨진다Rễ là khách
30시작이 반이다무슨 일이든 시작이 중요하다Vạn sự khởi đầu nan

Tục ngữ, Thành ngữ tiếng Hàn (P4)

Thành ngữ, tục ngữGiải thíchÝ nghĩa
31소귀에 경 읽기다아무리 가르치고 일러 주어도 알아듣지 못 하거나 효과가 없다Đàn gảy tai trâu
32식은 죽 먹기하기에 너무 쉬운 일Dễ như trở bàn tay
33세 살 버릇 여든까지 간다어릴 때 버릇은 나이가 아무리 많아져도 고치기 힘들다Dạy con từ thuở lên 3
34서당 개 삼년이면 풍월을 읊는다무식한 사람도 어떤 일을 오래 하다 보면 자연스럽게 그 일에 대해서 잘 알게 된다는 의미로 쓴다 Con chó ở trường học 3 năm thì cũng biết ngâm thơ.
35소 잃고 외양간 도친다일이 이미 잘못된 뒤에는 손을 써도 소용이 없는 말Mất bò mới lo làm chuồng
36사랑은 내리 사랑자녀의 효심보다 부모의 자녀사랑이 더 큰 것이 자연스러운 순리라는 의미Nước mắt chảy xuôi
37싼 게 비지떡뭐든지 값이 싸면 질이 떨어지므로 너무 싼 것은 사지 않는 게 좋다Tiền nào của đó
38아니 땐 굴뚝에 연기 나원인이 없으면 결고가 있을 수 없는 것처럼 실제로 어떤 일이 있기 때문에 소문이나 말이 생기게 된 것이다Không có lửa làm sao có khói
39원숭이도 나무에서 떨어질 때가 있다아무리 익숙해서 잘하는 일이라도 실수할 때가 있다 Khỉ cũng có lúc bị ngã trên cây xuống
(Thuần thục lắm thì cũng có lúc sai sót)
40옷이 날개다옷이 좋으면 사람이 좋아 보인다Người đẹp vì lụa

 

 

Tục ngữ, Thành ngữ tiếng Hàn (P5)

Thành ngữ, tục ngữGiải thíchÝ nghĩa
41우물 안 개구리다경험이 부족하고 세상일을 잘 모르는 사람Ếch ngồi đáy giếng
42우물을 파도 한 우물을 파라한 가지 일을 꾸준히 계속 해야 성공한다는 의미로 쓴다Một nghề cho chín còn hơn chín nghề
43입에 쓴 약이 병에 좋다자기에 대한 충고나 비판이 당장은 듣기에 좋지 아니하지만 그것을 달게 받아들이면 자기 수양에 이롭다Thuốc đắng giã tật
44열 번 찍어 안 넘어가는 나무 없다아무리 싫은 일이라도 여러 번 유혹하거나 권유하면 결국은 하게 된다Nước chảy đá mòn
45열 손가락 깨물어 안 아픈 손가락이 없다어느 손가락을 깨물어도 아파듯이 부모는 자식을 다 똑같이 사랑한다는 의미로 쓴다10 ngón tay không có ngón nào cắn mà không đau
(Ba mẹ luôn yêu thương tất cả con cái như nhau)
46작은 고추가 맵다몸집이 작거나 나이가 어려도 힘이 세거나 재능이 있다Tuổi trẻ tài cao
47짚신도 제 짝이 있다잘난 것이 없는 사람도 반드시 자기 짝은 있다는 의미로 쓴다 Giày rơm còn có đôi
48호랑이도 제말하면 온다자리에 없는 사람에 대해 얘기할 때 그 사람이 나타난다Nhắc tào tháo, tào tháo tới
49하나를 보면 열을 안다일부만 보고 전체를 미루어안다Học 1 biết 10
50하룻강아지 범 무서운 줄 모른다철없이 함부로 덤비는 경우를 비유적으로 이르는 말Điếc không sợ súng

 

Hy vọng 50 câu thành ngữ tiếng Hàn, tục ngữ tiếng Hàn mà Zila chia sẻ trên đây sẽ hữu ích với các bạn. Zila rất vui khi cùng đồng hành với bạn trên con đường học tiếng Hàn.

Nguồn tổng hợp: Zila Team

Zila là trung tâm chuyên về du học Hàn Quốcluyện thi Topik có trụ sở tại Hồ Chí Minh. Zila với hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học Hàn Quốc, Zila là một trong những trung tâm du học Hàn Quốc uy tín nhất hiện nay. Gần như tất cả thông tin du học Zila đều có thể giải đáp và cung cấp đến học viên và phụ huynh. Bất kỳ thắc mắc về điều kiện du học Hàn Quốc, trường đại học Hàn Quốc, chi phí du học Hàn Quốc, học bổng du học Hàn Quốc… đều được đội ngũ Zila tư vấn một cách tận tình. Liên hệ ngay Zila để được giải đáp mọi thông tin một cách ĐẦY ĐỦ, CHÍNH XÁCMIỄN PHÍ. Hoặc bạn có thể xem thêm Dịch vụ tại Zila Education.

LIÊN HỆ NGAY

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ZILA

☞ CN1: ZILA – 18A/106 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đakao, Q.1, TP. HCM
☎ Hotline CN1: 028 7300 2027 hoặc 0909 120 127 (Zalo)

☞ CN2: ZILA – Tầng 1 (KVAC), 253 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP. HCM
☎ Hotline CN2: 028 7300 1027 hoặc 0969 120 127 (Zalo)

Email: contact@zila.com.vn
Website: www.zila.com.vn
Face: Du học Hàn Quốc Zila

Chia sẻ


Call Now Button